ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG

                                                                                                        Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP, HỒ CHÍ MINH                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÂU LẠC BỘ DƯỢC – Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN

Nhiệm kỳ 2 (2018 – 2023)

—————————————————————————-

CHƯƠNG I: TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG

Điều 1:

– Tên gọi: CÂU LẠC BỘ DƯỢC – Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN.

– Tên gọi tắt: BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN (Bác Sỹ Tình Nguyện).

– Tên giao dịch quốc tế: Doctors and Pharmacists Volunteer Club.

– Logo CÂU LẠC BỘ:

Điều 2:

– CÂU LẠC BỘ DƯỢC – Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN (dưới đây gọi tắt là CLB) là tổ chức thành viên của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3:  Chức năng của CLB

– CLB hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người có hoàn cảnh khó khăn. chủ yếu trong lĩnh vực khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc không phí – tặng quà miễn phí (phối hợp với các đơn vị tổ chức khác), tuyên truyền giáo dục y tế ở vùng sâu, vùng xa & vùng còn nhiều khó khăn, gặp thiên tai.

  1. Tiếp nhận và quản lý tài sản chủ yếu là Thuốc chữa bệnh hoặc Quà tặng được tài trợ, hỗ trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền hoặc bản Ghi Nhớ phù hợp với tôn chỉ, mục đích của CLB và quy định của pháp luật: đúng các hoạt động Chăm lo sức khỏe ban đầu cho người có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai. Tiếp nhận và quản lý tài sản (Thuốc chữa bệnh hoặc Quà tặng) được tài trợ, hỗ trợ, viện trợ theo Kế hoạch một chương trình của CLB.
  2. Sử dụng nguồn hỗ trợ, tài trợ từ các Doanh nghiệp, cá nhân theo Kế hoạch một chương trình cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn phù hợp với tôn chỉ, mục đích của CLB và quy định của pháp luật.

Điều 4: Mục đích của CLB

– Tập hợp những Cán bộ Y tế là Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, nhân viên y tế phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam trong & ngoài Hiệp Hội có tâm huyết với công tác Khám Bệnh Nhân Đạo nhằm tạo nên các chương trình hoạt động khám, chữa bệnh – Cấp thuốc không phí, tặng quà miễn phí, tuyên truyền giáo dục y tế cho đồng bào vùng sâu, vùng xa & vùng còn nhiều khó khăn. Từ đó tôn vinh những tấm lòng vàng, các tổ chức thiện nguyện và nhân rộng các tấm lòng hảo tâm Chung Sức Vì Sức Khỏe Cộng Đồng.

– Có khả năng Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các hội viên CLB và các doanh nghiệp, doanh nhân trong & ngoài Hiệp Hội.

– Có khả năng Tổ chức các họat động tọa đàm, giao lưu, tư vấn sức khỏe trong các doanh nghiệp trong & ngoài Hiệp Hội.

– Tham gia bảo vệ quyền lợi cho các hội viên (hoặc tình nguyện viên) của CLB khi họ gặp rủi ro.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 5: CLB hoạt động theo nguyên tắc tình nguyện, dân chủ, bình đẳng và biểu quyết theo đa số.

Điều 6: CLB chịu sự quản lý của Cơ Quan chủ quản là Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7: Ban Chấp hành là bộ phận lãnh đạo cao nhất của CLB được bầu ra trong Đại Hội cùng với Ban Kiểm Tra, Nghiệp Vụ – Truyền Thông, gồm Chủ tịch, các phó Chủ tịch và các Ủy Viên, có nhiệm vụ và quyền hạn:

– Quyết định chương trình và kế hoạch hoạt động Nhân Đạo của CLB, có báo cáo đầy đủ lên cơ quan Hiệp Hội định kỳ 6 tháng & 01 năm.

– Ban Chấp hành khi tổ chức các chương trình Khám, chữa Bệnh Nhân Đạo phải lập Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn và các ủy viên phụ trách các ban, bộ phận để triển khai điều hành và thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra hoàn thành nhiệm vụ phục vụ với Người có hoàn cảnh khó khăn.

– Chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của CLB.

– Thông tin, hướng dẫn các hội viên (hoặc tình nguyện viên) hoạt động theo phương hướng đã được thông qua của CLB.

– Tùy theo quy mô và nhu cầu hoạt động của CLB, Ban Chấp hành có quyền được mời thêm nhân sự, chính khách, một số người có uy tín trong xã hội, các cộng tác viên cho hoạt động các ban, bộ phận của CLB.

– Quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với các hội viên.

– Báo cáo thường kỳ (6 tháng, 1 năm) lên cơ quan Hiệp Hội về tình hình hoạt động của CLB.

CHƯƠNG III: HỘI VIÊN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA HỘI VIÊN

Điều 8:  CLB tổ chức các hội viên với điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Các cá nhân tình nguyện hoạt động trong lĩnh vực Y tế và các lĩnh vực khác có quan tâm hoạt động tỉnh  nguyện – nhân đạo.

– Thống nhất điều lệ quy chế hoạt động CLB và có ý thức nhiệt tình xây dựng CLB, có khả năng đóng góp về chuyên môn, nghiệp vụ, hội phí, công sức và đóng góp khác cho CLB.

Điều 9: Các hình thức hội viên.

– Hội viên chính thức: là những cá nhân có đầy đủ tiêu chuẩn như Điều 8.

– Hội viên danh dự: là những chính khách, nhà khoa học, mạnh thường quân.

– Hội viên thông tấn: là những văn nghệ sỹ, nhà báo.

– Hội viên dự thính: thanh niên, sinh viên có chí hướng, nguyện vọng trở thành những Nhà Hảo Tâm và Tấm Lòng Vàng.

Điều 10:  Kết nạp hội viên CLB.

– Cá nhân xin vào CLB phải có hồ sơ trích ngang theo quy định của Ban Chấp hành CLB.

– Hồ sơ xin vào CLB được xem xét theo đề nghị của Ban tổ chức CLB.

– Thể thức kết nạp do Ban Chấp hành CLB quy định.

Điều 11:  Ra hội, miễn sinh hoạt, khai trừ hội viên.

– Thành viên xin ra CLB phải có đơn gửi Ban Chấp hành CLB.

– Thể thức xin ra hội, khai trừ hội viên do Ban Chấp hành CLB quy định.

Điều 12: Nhiệm vụ của hội viên:

– Chấp hành điều lệ, nghị quyết của CLB.

– Có tinh thần xây dựng văn hóa, tổ chức CLB ngày càng lớn mạnh.

– Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của CLB, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động.

– Tuyên truyền giới thiệu thành viên mới tham gia CLB.

 Điều 13: Quyền hạn thành viên:

– Được công nhận (hoặc cấp thẻ) thành viên.

– Được tham gia các hoạt động chính thức & phối hợp của CLB.

– Được đề cử, ứng cử và bầu cử vào vị trí Ban điều hành của CLB.

– Đóng góp ý kiến phê bình cho Ban Chấp hành CLB.

– Được hưởng các quyền lợi tinh thần do hoạt động CLB mang lại.

– Được bảo vệ quyền lợi hợp pháp khi gặp rủi ro.

– Được xin ra khỏi CLB.

CHƯƠNG IV: TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 14:  Tài chính của CLB hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải gồm các khoản thu, chi để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của CLB trong một chương trình được thông qua bởi Ban điều hành.

CLB được quan hệ với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho các chương trình Công tác xã hội nhân đạo cụ thể của CLB theo quy định của pháp luật (xây dựng kế hoạch, có kế hoạch mới vận động trong một chương trình – không vận động đóng góp ngoài chương trình).

Quan hệ với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng các chương trình Công tác xã hội nhân đạo, Chăm lo sức khỏe ban đầu cho người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng gặp thiên tai theo tôn chỉ, mục đích hoạt động của CLB.

+ Các khoản thu bao gồm:

–  Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức và doanh nghiệp trong & ngoài Hiệp Hội: nguồn tài trợ chỉ hỗ trợ theo quy định & quy chế của kế hoạch trong một chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo, không vận động ngoài chương trình. Mọi đóng góp của các tổ chức, cá nhân đều có biên nhận của Ban Chấp hành CLB, Ban Nữ Công, Hậu cần và Sổ biên nhận được kiểm tra định kỳ.

– Thu bằng hoạt động chuyên môn của CLB đem lại (nếu có).

– Hỗ trợ ngân sách của Hiệp Hội khi cần thiết (khi chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo cần).

– Lệ phí của Hội viên: thu tượng trưng chỉ dùng để thăm hỏi với mức thu 200,000đ/ năm vì là tham gia công tác tình nguyện nhân đạo (chủ yếu dùng trong hoạt động thăm hỏi), việc này do Ban Nữ Công phụ trách.

+ Các khoản chi gồm chi phí cho các chương trình hoạt động của CLB theo đúng chương trình kế hoạch quy định đã công bố.

CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 15: Những hội viên có đóng góp tích cực cho hoạt động của CLB được CLB biểu dương, khen thưởng hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27-2.

Những hội viên vi phạm Điều lệ, tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến mời ra khỏi CLB.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI

Điều 16:  Điều lệ này gồm 06 chương 16 điều có hiệu lực kể từ khi được Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh phê duyệt. Mọi sửa đổi, bổ sung phải được Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh phê chuẩn mới có hiệu lực.

– Tất cả hội viên phải nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ này.

                                                                                                                        HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP.HCM

 

091 399 31 15

Contact Me on Zalo