QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÂU LẠC BỘ DƯỢC

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TP. HCM

CÂU LẠC BỘ DƯỢC – Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN

 Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH

CÂU LẠC BỘ DƯỢC – Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN SÀI GÒN

(Nhiệm Kỳ 2018 -2023)

 • Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.
 • Căn cứ thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động quản lý Hội.
 • Căn cứ Quyết định số: 3302/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân TP. HCM về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM.
 • Căn cứ Nghị quyết Đại hội CÂU LẠC BỘ (CLB) Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN SÀI GÒN nhiệm kỳ I (2011 – 2017) & Nghị Quyết Hội Nghị BAN CHẤP HÀNH CLB DƯỢC – Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN nhiệm kỳ 2018 – 2023.

BAN CHẤP HÀNH CLB DƯỢC – Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chấp hành như sau:

Điều 1: Ban Chấp hành, làm việc theo nguyên tắc “tình nguyện, tập thể, và phân công cá nhân phụ trách”. Hội nghị Ban Chấp hành có giá trị khi quá ½ số ủy viên Ban Chấp hành có mặt, các Nghị quyết của Ban Chấp hành có hiệu lực khi có quá ½ số thành viên dự họp biểu quyết thông qua. Trường hợp các thành viên vắng mặt, nhưng đã có ý kiến trong các tài liệu, nội dung cuộc họp gửi đến cuộc họp thì được xem như một phiếu của thành viên có mặt trong hội nghị.

Tất cả các cuộc họp của Ban Chấp hành phải có biên bản ghi đầy đủ nội dung, ý kiến thảo luận, kết luận; sau khi họp phải ra nghị quyết, kết luận phổ biến đến các thành viên trong CLB.

Các Nghị quyết của Ban Chấp hành CLB không được trái Nghị quyết đại hội và điều lệ hoạt động của CLB đã được đơn vị chủ quản là Hiệp hội Doanh Nghiệp TP Hồ Chí Minh phê duyệt thông qua, không được trái chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước: theo đúng quy định của Thông Tư 30 của Bộ Y tế về Khám Bệnh, Chữa Bệnh Nhân Đạo. Điều quan trọng là phải phù hợp với đặc thù hoạt động của CLB là đơn vị Khám Bệnh Nhân Đạo.

Điều 2: Ủy viên Ban Chấp hành phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, trách nhiệm được điều lệ quy định và Ban Chấp hành phân công, dự đầy đủ các phiên họp định kỳ, đột xuất,

không cử người đi thay, vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của người chủ trì cuộc họp.

Tham gia thảo luận dân chủ và có ý kiến của mình đối với các nội dung thảo luận, nói và làm theo nghị quyết đã biểu quyết có hiệu lực. Ý kiến khác được quyền bảo lưu nhưng không được diễn giải tuyên truyền theo quan điểm của riêng cá nhân.

Điều 3: Các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo do Ban Chấp hành lập ra là bộ phận giúp việc cho Ban Chấp hành, được Ban Chấp hành phân công làm việc, không ra Nghị quyết, quyết định. Các thành viên của các Ban chịu trách nhiệm trước trưởng ban phục vụ, định kỳ sau mỗi chương trình hoạt động trưởng các ban phục vụ có trách nhiệm báo cáo cho Ban Chủ nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo cho đơn vị chủ quản là Hiệp Hội theo định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 4: Ban Chấp hành trong đó Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên và Ban Kế Hoạch – Tổ Chức được quyền sử dụng con dấu trong các văn bản lĩnh vực được phân công phụ trách.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN CHỈ HUY CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KHÁM BỆNH NHÂN ĐẠO (Ban PHỤ TRÁCH ĐOÀN CÔNG TÁC XÃ HỘI), Các BAN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM BỆNH NHÂN ĐẠO VÀ CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN.

Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Câu Lạc Bộ.

5.1/ Nhiệm vụ.

–    Là bộ phận lãnh đạo cao nhất của CLB, có trách nhiệm xây dựng chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo hoặc kiểm duyệt các chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo của Ban Kế Hoạch – Tổ Chức (Ban được phân công thực hiện) cụ thể theo đúng nhiệm vụ đặc thù của CLB: tổ chức thực hiện các chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo nhằm mục đích Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu mang lại lợi ích cao nhất về Y tế Kỹ Thuật cao, phương pháp phòng và trị bệnh đúng, sử dụng Thuốc an toàn và hợp lý cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

5.2/ Quyền hạn:

 • Bầu và quyết định các chức danh: Phó Chủ tịch, các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo v.v.. bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và bãi hoặc miễn nhiệm các chức danh ấy.
 • Thành lập & phân công các thành viên Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo theo đúng theo yêu cầu công việc, đúng khả năng để mang lại hiệu quả công tác Khám Bệnh Nhân Đạo.
 • Phê duyệt Bảng Kinh phí đóng góp chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo mang tính công khai trong từng chương trình hoạt động của CLB, hạn chế các phát sinh chi phí sao cho đạt mục tiêu gói gọn kinh phí trong mỗi chương trình hoạt động.
 • Xem xét khen thưởng – kỷ luật đối với thành viên trong CLB.

Điều 6: Nhiệm vụ và quyền hạn của các Ủy viên Ban Chấp hành

 • Trên cơ sở khả năng, điều kiện của các Tình Nguyện Viên, Ban Chấp hành phân công một số Ủy viên Ban Chấp hành, thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các thành viên tự nguyện nhận công tác tùy khả năng. Ban Chấp hành sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể. Các thành viên Ban Chấp hành CLB phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công sau khi kết thúc từng chương trình hoạt động.
 • Các Ủy viên Ban Chấp hành có quyền đề xuất dự án hoặc chương trình hoạt động, tham gia ý kiến quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động của CLB; có quyền cố vấn và chất vấn cho Ban Lãnh đạo đối với những công việc điều hành của Ban Chấp hành.

Điều 7Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành.

 • Ban Chấp hành định kỳ sinh hoạt 6 tháng 1 lần và họp đột xuất khi có yêu cầu; tài liệu, nội dung cuộc họp gửi đến các thành viên trước ngày họp ít nhất 3 ngày – chủ yếu qua Email và các phương tiện truyền thông cá nhân khác. Ban Chấp hành có trách nhiệm đăng ký các dữ liệu thông tin cá nhân và nếu có thay đổi phải báo kịp thời trong CLB.
 • Ban Kiểm Tra, Nghiệp Vụ – Truyền Thông nằm trong các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo phải thông tin kịp thời tình hình thực hiện các chương trình hoạt động đã đề ra đến các thành viên Ban Chấp hành, khi cần thiết Ban Chấp hành sẽ họp đột xuất để bàn các biện pháp đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành.

Điều 8Nhiệm vụ, quyền hạn của các chức danh trong Ban Chấp Hành Câu Lạc Bộ.

9.1/  Chủ tịch CLB:

Nhiệm vụ :

 • Là người đứng đầu Ban Chấp hành, đại diện CLB chịu trách nhiệm trước đơn vị chủ quản là Hiệp Hội Doanh nghiệp TP HCM, trước pháp luật và các cơ quan Nhà nước theo đúng hoạt động đặc thù của CLB là đơn vị Khám Bệnh Nhân Đạo.
 • Thay mặt Ban Chấp hành điều hành mọi hoạt động của CLB và chịu trách nhiệm trước CLB và trước Hiệp Hội; là người phát ngôn chính thức của CLB với các đối tác phối hợp thực hiện các chương trình Chung Sức Vì Sức Khỏe Cộng Đồng..
 • Phụ trách công tác đối ngoại, phát ngôn báo chí.
 • Phụ trách công tác tổ chức và phát triển CLB và hội viên CLB.
 • Chỉ đạo Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo & thành lập các Đoàn Khám Chữa Bệnh Nhân Đạo theo khu vực, cùng Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo điều hành các Ban phục vụ công tác Khám

Bệnh Nhân Đạo trong khu vực phân công phân nhiệm, các tình nguyện viên và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng nội dung của các Kế hoạch Khám Bệnh Nhân Đạo.

Quyền hạn:

 • Nhân danh CLB điều hành thực hiện các công việc theo điều lệ và nghị quyết của Ban Chấp hành quy định đã được đơn vị chủ quản là Hiệp Hội phê duyệt.
 • Ký các Quyết định, văn bản, báo cáo, bản ghi nhớ hợp tác, liên kết liên quan các hoạt động Khám Bệnh Nhân Đạo của CLB theo đúng quy định của Thông Tư 30 của Bộ Y tế về Khám Bệnh, Chữa Bệnh Nhân Đạo.
 • Quyết định, triệu tập, chủ trì các cuộc họp thường kỳ, bất thường của Ban Chấp hành CLB, Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo.
 • Thông báo, nhắc nhở đối với các Phó Chủ Tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo, các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo cùng với các tình nguyện viên là Dược sĩ – Bác sĩ – Điều Dưỡng – nhân viên y tế kết hợp các Mạnh Thường Quân của chương trình thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát đối với Danh mục Thuốc phục vụ, các Vật Tư, Dụng Cụ Y tế và các Nhu Yếu phẩm, Quà tặng người có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị phối hợp hoặc do CLB, Đoàn Khám Chữa Bệnh vận động được trước khi diễn ra chương trình sao cho đến tay người sử dụng một cách đầy đủ, an toàn, đảm bảo chất lượng và phù hợp đối tượng.
 • Thông báo, nhắc nhở, đề xuất cho Ban Chấp hành xem xét và thay mặt Ban Chấp hành ký các Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật các thành viên Ban Chấp hành, Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo và các tình nguyện viên chính thức, sau khi Ban Chấp hành đã có Nghị quyết thông qua.
 • Là người quyết định việc phối hợp các đối tác và phương pháp thực hiện các chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo nhằm mục đích mang lại lợi ích cao nhất cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.
 • Là người quyết định việc thực hiện Bảng Chi phí mức đóng góp phục vụ người nghèo của mỗi chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo và theo sát các vận động đóng góp cho chương trình của các thành viên CLB theo tiêu chí đầy đủ, rõ ràng, minh bạch và đúng theo Kế Hoạch đề ra.
 • Là người quyết định cử tình nguyện viên đi công tác tiền trạm, duyệt Danh Sách Tình Nguyện Viên đăng ký tham gia chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo – đăng ký tham gia qua các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo, duyệt Danh Mục Thuốc vận động đóng góp cho chương trình, duyệt Danh mục Trang Thiết Bị, việc triển khai các chuyên khoa phục vụ chương trình, duyệt các Báo cáo, Phiếu Ghi Chép liên quan công tác của các chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo.

9.2/  Phó Chủ tịch thường trực các Khu vực của CLB:

Nhiệm vụ:

 Giúp Chủ tịch CLB điều hành hoạt động và xử lý các công việc thường xuyên của CLB, thực hiện các nhiệm vụ được phân công hoặc Chủ tịch ủy quyền.

 • Là người phát ngôn chính thức của CLB với Cơ quan chủ quản và các đơn vị Thành viên của Hiệp Hội.
 • Được Chủ tịch phân công phụ trách công tác đối nội, thi đua khen thưởng, kỷ luật, biên soạn – sửa đổi phù hợp các quy chế, lập Kế Hoạch năm và Báo Cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm các chương trình hoạt động lên Cơ quan chủ quản.
 • Phó Chủ Tịch thường trực phía Nam là Đại diện CLB tham gia các sinh hoạt của cơ quan chủ quản và các Hội, CLB cùng là Thành viên Hiệp Hội (không nhất thiết phải có mặt khi các Hội Nghị, Họp Mặt trong và ngoài Hiệp Hội có thành viên trong Ban Chấp hành được Chủ tịch CLB chỉ đạo tham dự).
 • Phó Chủ Tịch thường trực các Khu vực có thẩm quyền đầy đủ trong việc hợp tác, xây dựng, quyết định như Chủ Tịch trong Khu vực mình đảm nhiệm, đề xuất – chỉ đạo thực hiện các chương trình Chung Sức VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG của các Tỉnh trong Khu vực đảm nhiệm & các Nước Bạn Láng Giềng.

Quyền hạn:

 • Thay mặt Chủ tịch chủ trì các cuộc họp, các công tác đối ngoại, phát ngôn báo chí, quyết định Bảng kinh phí vận động tài trợ của chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo được Chủ tịch ủy quyền.
 • Phối hợp với các Phó Chủ tịch khác, Thư ký tổng hợp tình hình hoạt động chung của CLB, đề xuất với Ban Thường trực và Chủ tịch có biện pháp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Khám Bệnh Nhân Đạo bám sát Nghị quyết của Ban chấp hành.
 • Được ký các văn bản có liên quan các hoạt động của CLB được phân công và khi được ủy quyền của Chủ tịch CLB. Phó Chủ Tịch thường trực phía Bắc có thẩm quyền đầy đủ ký các văn bản hoạt động trong Khu vực.

9.3/ Phó Chủ Tịch khác:

Nhiệm vụ :

 • Phụ trách các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo, phụ trách lĩnh vực và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do Ban Chấp hành phân công.
 • Dự đầy đủ các phiên họp Ban Chấp hành, báo cáo, phản ảnh các hoạt động được đề xuất những vấn đề có liên quan các hoạt động Khám Bệnh Nhân Đạo của CLB để Ban Chấp hành thảo luận, kết luận.
 • Chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị, hội thảo được phân công.

Quyền hạn :

 • Được yêu cầu Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo và các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo báo cáo về lĩnh vực công việc được phân công. Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chương trình bám sát Nghị quyết của

Ban Chấp hành và các kết luận chỉ đạo của Ban Chấp hành đối với công việc được phân công phụ trách.

 • Đề xuất những biện pháp thực hiện đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách và các hoạt động chung của CLB.
 • Khi được ủy quyền của Chủ tịch CLB, được ký các văn bản có liên quan các hoạt động của CLB.

9.4- Thư ký: Do Ban Chấp hành CLB bổ nhiệm.

Nhiệm vụ:

 • Thư ký là thành viên của Ban Chấp hành CLB, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách do Ban Chấp hành quy định.
 • Cùng với Ban Kế Hoạch – Tổ Chức trong các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo, giúp Ban Chấp hành CLB tổ chức triển khai thực hiện các chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành.
 • Cùng với Ban Kiểm Tra, Nghiệp Vụ – Truyền Thông trong các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo, chuẩn bị các báo cáo & thông tin tuyên truyền chương trình công tác, tài liệu, nghị quyết và chương trình các hội nghị Ban Chấp hành, cuộc họp Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo.
 • Giúp Phó Chủ tịch thường trực CLB xây dựng quy chế phối hợp các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo để cùng thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành.

Quyền hạn :

 • Trình bày các báo cáo tại các hội nghị thường kỳ, đột xuất của Ban Chấp hành, Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo.
 • Thay mặt CLB tham dự các hoạt động đối nội, đối ngoại, giải quyết một số công việc được Chủ tịch ủy quyền khi không có Phó Chủ tịch thường trực.

Điều 10: Tổ chức, nhiệm vụ, Quyền hạn các ban trực thuộc:

10.1- Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo

Nhiệm vụ :

 • Các chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo đứng đầu là Trưởng đoàn Công tác xã hội (Trưởng đoàn thay đổi trong mỗi chương trình thực hiện), căn cứ vào nhiệm vụ được Ban Chấp hành giao tiến hành xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện. Có trách nhiệm giúp cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công tác Khám Bệnh Nhân Đạo trong mỗi chương trình theo đúng quy định của Thông Tư 30 của Bộ Y tế.
 • Thường xuyên báo cáo kịp thời cho Ban Chấp hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Quyền hạn :

 • Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo có quyền yêu cầu Ban Chấp hành cử tình nguyện viên để phân công giúp cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chung. Có trách nhiệm cao nhất trong các chương trình Khám Bệnh

Nhân Đạo, trong việc phân công, phân nhiệm các thành viên CLB, các tình nguyện viên và mạnh thường quân tham gia chương trình.

 • Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo có trách nhiệm yêu cầu Ban Chấp hành cung cấp các tài liệu có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của ban; kiến nghị, đề xuất những vấn đề trong thực hiện để Ban Chấp hành lãnh đạo CLB giải quyết.
 • Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo có trách nhiệm lập và chịu trách nhiệm báo cáo sau khi thực hiện chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo lên hệ thống ngành Y tế và với chính quyền địa phương nơi phối hợp phục vụ Khám Bệnh Nhân Đạo.

10.2 Các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo:

Nhiệm vụ :

 • Các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo, đứng đầu là Trưởng ban căn cứ vào nhiệm vụ được Ban Chấp hành giao xây dựng kế hoạch, phân công tổ chức thực hiện.
 • Thường xuyên báo cáo kịp thời về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi Ban để tổng hợp phục vụ yêu cầu lãnh đạo nghiệp vụ Y tế của Ban Chấp hành.

Quyền hạn :

 • Các Trưởng Ban có quyền yêu cầu Ban Chấp hành cử tình nguyện viên giúp cho Trưởng ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban.
 • Yêu cầu các Ban khác phối hợp trong hoạt động và cung cấp các tài liệu có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Ban; kiến nghị, đề xuất những vấn đề trong thực hiện để Ban Chấp hành CLB giải quyết.

          10.3 Ban Kiểm tra, Nghiệp vụ – Truyền thông của CLB:

            Nhiệm vụ:

 • Tham gia giám sát, kiểm tra đôn đốc các thành viên, tình nguyện viên tham gia công tác xã hội một cách nghiêm túc, đúng yêu cầu của chương trình.
 • Kiểm tra tài chính vận động theo đúng và phù hợp với Kế hoạch trong mỗi chương trình của CLB thực hiện và kết hợp với các thành viên có nhiệm vụ thủ kho, thủ quỹ và tài chánh kế toán báo cáo 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất, lên đơn vị chủ quản là Hiệp Hội khi có sự việc không minh bạch hoặc khó khăn trong vận động kinh phí của chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo.
 • Xây dựng, biện tập các bài viết – nói để Thông Tin, Truyền Thông, Quảng Bá các chương trình, các sự kiện, tin tức của Câu Lạc Bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quyền hạn:

 • Ban Chấp hành, Ban Điều hành, Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo và các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo trong việc điều hành, tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ tổ chức công tác vận động tài trợ các chương trình công tác xã hội có trách nhiệm tuân thủ quy định kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm traNghiệp vụ – Truyền thông, cung cấp các tài liệu khi có yêu cầu

để Ban Kiểm traNghiệp vụ – Truyền thông thực hiện các quyền kiểm tra, thông tin đối với mọi hoạt động, mọi tổ chức trong công tác Khám Bệnh Nhân Đạo trực thuộc CLB.

 • Có trách nhiệm Thông Tin, Truyền Thông, Quảng Bá các chương trình, các sự kiện, tin tức của Câu Lạc Bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

CHƯƠNG III

TÀI CHÁNH CỦA CÂU LẠC BỘ VÀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO.

Điều 11: CLB Dược – Y Bác Sĩ Tình Nguyện là một tổ chức tình nguyện, hoạt động Khám Bệnh Nhân Đạo theo nguyên tắc tự quản, tự nguyện, các nguồn thu có được là do:

 • Vận động các doanh nghiệp và mạnh thường quân trong mỗi chuyến đi công tác xã hội, không có kinh phí dự phòng. Vận động theo đúng Bảng kinh phí của chương trình đã được nhất trí thông qua trong Ban Chấp hành.
 • Kinh phí đóng góp, hội phí của các tinh nguyện viên: đóng góp của thành viên khi chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo thiếu kinh phí, không thu được hội phí vì là công tác tình nguyện chỉ thu phí Hoạt động của Ban Nữ Công trong Chăm Lo Thành viên với 200,000đ/ năm.
 • Các khoản ủng hộ hoặc tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo các chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo được công khai trên website www. tinhnguyensaigon.net và www.bacsitinhnguyen.net và trên các phương tiện truyền thông khác như Facebook, Zalo … kể cả phim video cùng tên chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo chiếu trên Youtube Quốc Tế một cách minh bạch, rõ ràng và đầy đủ theo yêu cầu.
 • Mọi hoạt động thu, chi tài chánh phải theo dõi đầy đủ và luôn có báo cáo công khai.

Điều 12: Hạch toán đảm bảo các quy định về tài chánh:

Về thu chi:

 • Theo quy định chung của Hiệp Hội: Mọi số thu, chi đều do Chủ tịch CLB & Phó Chủ tịch thường trực phía Bắc là chủ tài khoản (tạm thời mượn tài khoản của chủ

tịch, phó chủ tịch) ký duyệt những thu chi nào có giá trị trên 10.000.000đ (mười triệu đồng VN). Ngoài các khoản chi theo kế hoạch, Chủ tịch & Phó Chủ tịch thường trực phía Bắc có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch hay Ủy Viên BCH duyệt thu, chi bất thường theo kế hoạch tài chính của các hoạt động sự kiện. Nhưng sau đó báo cáo quyết toán lại. Các khoản chi đều phải đúng nguyên tắc ba cấp: dự chi – duyệt chi và chi.

 • Hiện nay, CLB chỉ thực hiện việc Thu theo phương thức trong Bản Ghi nhớ thực hiện công tác Khám Bệnh Nhân Đạo theo Bảng Kinh phí được xây dựng và thống nhất với các đối tác thực hiện công tác xã hội, công khai trên các phương tiện truyền thông sau khi rà soát các tiêu chí theo khảo sát giá hiện hành. Trong chương trình theo nguyên tắc là đem phục vụ hết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nên không có nhiều trở ngại cho các chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo tiếp theo.

Quyết toán:

 • Quyết toán từng chương trình Khám bệnh Nhân Đạo sau khi thực hiện xong.
 • Ban Chấp hành CLB và các Ban được phân công phân nhiệm dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực: Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo, các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo, các thành viên có nhiệm vụ giữ Quỹ tạm thời, theo dõi Thuốc được hỗ trợ và Báo Cáo quyết toán có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện trong các báo cáo quyết toán từng chương trình (được thông tin mang tính thường xuyên do Ban Kiểm Tra, Nghiệp Vụ Truyền Thông thực hiện), báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm lên cơ quan chủ quản cấp trên. Các báo cáo 6 tháng và năm đều được thông qua Ban Kiểm tra, Nghiệp Vụ Truyền Thông.
 • Mỗi dịch vụ có tính chất nhất thời, khi hoàn tất xong phải lập ngay quyết toán thanh lý.
 • Cuối năm, có bảng tổng kết chung để báo cáo Ban Chấp hành và Hiệp Hội.

Sổ sách tài chánh:

Bộ phận báo cáo quyết toán khi cần thiết sẽ lập và lưu trữ các sổ sách:

 1. Sổ tài sản của CLB.
 2. Sổ nhật ký (Thu, Chi).
 3. Các hồ sơ chứng từ kế toán có liên quan đến các sổ sách trên.
 4. Ban Kiểm tra, Nghiệp vụ – Truyền thông phải chịu trách nhiệm theo dõi, cập nhật, kiểm kê tài sản.

Điều 13: Thù lao và lương

13.1/  Các thành viên kiêm nhiệm trong Ban Chấp hành, những thành viên trong các Ban phục vụ đều làm việc tập thể với tấm lòng Nhân đạo, thiện nguyện, tự giác cho nên không có lương.

13.2/  Trong mỗi chương trình Khám Bệnh Nhân Đạo khi đi tiền trạm, phương tiện di chuyển, ăn, nghỉ thì Ban Chấp hành có trách nhiệm trích một phần kinh phí vận

động dự trù cho chuyến công tác xã hội đó, cho tình nguyện viên được phân công đi tiền trạm và làm văn bản gởi đến mạnh thường quân phối hợp chuyến công tác xã hội, nếu bỏ tiền túi thì báo để ghi rõ trong báo cáo Tổng kết.

CHƯƠNG IV

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 14: Khen Thưởng:

Được xét khen thưởng trong nội bộ CLB hay đề nghị đơn vị chủ quản là Hiệp Hội khen thưởng những tình nguyện viên có đóng góp tích cực trong công tác, đóng góp tích cực vào việc xây dựng tổ chức nhằm phát huy tốt vai trò chức năng của từng tình nguyện viên trong CLB.

Điều 15: Kỷ luật.

15.1/  Được xem là vi phạm:

Đối với thành viên và tình nguyện viên tham gia các chương trình không tôn trọng Quy chế, Điều lệ, làm mất uy tín CLB và đơn vị chủ quản là Hiệp hội, không thực hiện VĂN HÓA TỔ CHỨC CLB, không làm tròn nhiệm vụ được phân công… dù đã được nhắc nhở bằng các hình thức.

15.2/ Đối với các tình nguyện viên giữ chức vụ trong Ban Chấp hành CLB:

 • Vắng mặt 3 lần liên tiếp trong các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Chỉ Huy dù có lý do nếu Ban Chấp hành triệu tập. Hiện nay Ban Chấp hành CLB họp thường xuyên thông qua Email Ban Điều hành mở: bacsitinhnguyen@gmail.comhoibacsytinhnguyen@gmail.com; do đại đa số Anh Chị Em Tình Nguyện viên đều còn phải đi làm cho các cơ quan nhà nước hoặc Doanh nghiệp vì là công tác tình nguyện nên không thể quá khắt khe trong việc họp hành.
 • Làm trái hoặc vi phạm nghiêm trọng Quy chế, Điều lệ CLB.
 • Lợi dụng giấy tờ, con dấu (cho dù là con dấu tạm), lợi dụng chức danh được phân công để hoạt động riêng tư, có ảnh hưởng đến uy tín của CLB và đơn vị chủ quản Hiệp hội.

Điều 16Các hình thức kỷ luật tùy mức độ sai phạm mà áp dụng:

 • Phê bình nhắc nhở trong mỗi chuyến Khám bệnh Nhân Đạo.
 • Phê bình nhắc nhở bằng văn bản (nếu có thể).
 • Bãi miễn chức danh trong đội ngũ tình nguyện.
 • Đề nghị rời khỏi CLB, nếu là Ban Chấp hành thì báo cáo đơn vị chủ quản là Hiệp Hội. (Trường hợp vi phạm luật pháp, bị tòa án kết tội, đương nhiên bị khai trừ).

Điều 17Ban Thi đua khen thưởng và kỷ luật:

 • Ban khen thưởng và kỷ luật do Ban Chấp hành thành lập.
 • Trưởng ban là Chủ tịch CLB hoặc Phó Chủ Tịch thường trực các Khu vực.
 • Thư ký Hội đồng là một thành viên đại diện các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo và 2 Ủy viên đề cử trong Ban Chấp hành.

CHƯƠNG V

THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ

Điều 18:

 • Bản quy chế này gồm V Chương với 18 điều được thông qua Ban Chấp hành CLB và phê duyệt của đơn vị chủ quản là Hiệp hội, có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
 • Quy chế được phổ biến đến tất cả các thành viên Ban Chấp hành, Ban Điều hành khu vực, Ban Chỉ huy chương trình công tác Khám Bệnh Nhân Đạo, các Ban phục vụ công tác Khám Bệnh Nhân Đạo và toàn thể thành viên – tình nguyện viên để thực hiện. Nếu phát hiện vi phạm phải xem xét xử lý kịp thời.
 • Trong quá trình thực hiện quy chế nếu có ý kiến bổ sung thì có thể bổ sung sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế việc sửa đổi, bổ sung phải trình lên đơn vị chủ quản là Hiệp hội thống nhất thông qua.

BCH CLB DƯỢC – Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN

                                                                                                                                                                             CHỦ TỊCH                .

                                                                                                                                                                   DS NGUYỄN HỒNG SƠN 

Nơi nhận:

– Lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM.

– Các ban, chi Hội trực thuộc CLB Dược – Y Bác Sĩ Tình Nguyện.

– Lưu

 

 

091 399 31 15

Contact Me on Zalo